Mô hình xã hội hóa đầu tư khai thác hạ tầng CCN Thái Yên phần mở rộng (Đức Thọ)