17-01-2019 - 03:02

Năm 2019, Đức Thọ phấn đầu 4 xã còn lại đạt chuẩn Nông thôn mới

Năm 2019, Đức Thọ phấn đầu 4 xã còn lại đạt chuẩn Nông thôn mới

 

Năm 2019, Đức Thọ phấn đầu 4 xã còn lại đạt chuẩn Nông thôn mới

Sáng nay, ngày 17/1, Huyện Đức Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2018, phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2019. UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái về dự.

 

Các đại biểu dự hội nghị 

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018, Đức Thọ tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, đặc biệt là sự tự giác, chủ động, phát huy cao vai trò chủ thể của người dân và đạt được kết quả toàn diện. Kết thúc năm 2018, Đức Thọ có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn đến cuối năm 2018 là 23 xã. Tổng tiêu chí hoàn thành đến nay là 516/540 tiêu chí, đạt 95,5%, bình quân đạt 19,11 tiêu chí/xã. Tiêu chí huyện NTM đạt 6/9 tiêu chí.

Năm 2019, Đức Thọ đặt mục tiêu hết quý II năm 2019, 100% xã đạt chuẩn NTM; 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Hoàn thành 100% tiêu chí huyện Nông thôn mới. Xây dựng Thị Trấn Đức Thọ đạt chuẩn văn minh đô thị.

heo đó, huyện Đức Thọ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn. Qua đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy tinh thần tự giác tham gia đóng góp để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở địa phương. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, cần chú trọng vận động nhân dân, huy động mọi nguồn lực xã hội, từ các thành phần kinh tế, các tổ chức xã hội đầu tư cho xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích phát triến sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp.

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen cho 33 tập thể và 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2018

 

Triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo NTM huyện Võ Công Hàm yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM bền vững gắn với đô thị văn minh. Tập trung chỉ đạo các xã Liên Minh, Đức Dũng, Đức An, Đức Thanh đạt chuẩn NTM vào cuối quý II năm 2019; nâng cao mức độ, chất lượng các tiêu chí; thực hiện hiệu quả đề án mỗi xã một sản phẩm; đẩy mạnh phong trào và nâng cao chất lượng hiệu quả khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường nông thôn.

 

 

Nam Thắng – Đức Thanh

 

Các đại biểu dự hội nghị