10-05-2019 - 02:05

Vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu vinh danh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu vinh danh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Tạo đàm “Vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu vinh danh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”

Xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần ổn định tình hình chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân, thúc đẩy nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong 3 năm qua, BTV Đảng ủy đã tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn nhất là nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 2,97% diện mạo nông thôn tiếp tục được thay đổi; xây dựng văn hóa con người Việt Nam, đấu tranh ngăn chặn sự  xuống cấp một số mặt đạo đức xã hội; phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thể hiện ngay từ các cơ quan, đơn vị sự nghiệp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau 3 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Trước hết là sự chuyển biến tích cực về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; từ đó nâng cao ý thức trau dồi, rèn luyện bản thân, nâu cao tinh thần, trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao; chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế.

 

 

 

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên thì việc học tập làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác vẫn còn một số hạn chế như sau:

- Một số cấp ủy còn xem nhẹ chưa chú trọng nội dung của Chỉ thị dẫn đến nhiều lúc còn mang tính hình thức, chưa thiết thực nên hiệu quả chưa cao, chưa có sức lan tỏa sâu rộng, việc đánh giá tổ chức sơ kết chưa thực sự có chiều sâu, chưa vinh danh được nhiều và có lúc chưa kịp thời, đâu đó vẫn còn tình trạng né tránh trách nhiệm,chưa thực sự gương mẫu. Nhằm phát huy những điểm mạnh, khắc phục những tồn tại ngày 09 tháng 9 năm 2019 Đảng ủy xã Thái Yên tổ chức tọa đàm vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, vinh danh các điển hình tiến tiến Sau 3 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.